3/26 Port of Kesennuma, Kesennuma City

3/26 Port of Kesennuma, Kesennuma City